0
 
0

  Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

  1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost ATICOM s.r.o. tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

  ATICOM s.r.o. se sídlem Bílá 2571/6, 160 00 Praha 6-Dejvice , IČ: 27944859, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 128376, (dále jen Prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

  1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba nebo spotřebitel (dále jen Kupující), která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese www.czech-server.cz (dále jen E-shop).

  1.3 Je-li Kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Jedná-li Kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

  1.4 Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

  1.5 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto VOP, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

  1.6 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto VOP. Kupující je vázán zněním VOP v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

  1.7 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  2. Uzavření kupní smlouvy

  2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího odeslaným na emailovou adresu Kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany Prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

  2.2 Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v E-shopu Prodávajícího, tj. že vystavení zboží v E-shopu Prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák. Technické specifikace zboží se mohou změnit bez předchozího upozornění a obrázky mají pouze informativní charakter.

  2.3 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto VOP, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

  2.4 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů Kupujícího.

  2.5 Identifikační údaje Kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

  2.6 Veškeré skutečnosti uváděné Kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu Prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti Prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek Kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle Prodávající Kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky Kupujícím Prodávajícímu a jejím následným potvrzením Prodávajícím.

  2.7 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat Kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

  2.8 Pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno není instalace zboží ani montáž na adrese dodání součástí kupní smlouvy.

  2.9 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Na základě kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu řádný daňový doklad.

  2.10 Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy Kupující zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

  2.11 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle českého práva.

  3. Práva a povinnosti smluvních stran

  3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu povinnost dodat Kupujícímu objednané zboží a Kupujícímu povinnost za toto zboží Prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

  3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

  3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně Kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

  4. Cena zboží, platební podmínky a přechod vlastnického práva

  4.1 Cena veškerého zboží nabízeného na E-shopu Prodávajícího je uváděna bez DPH i s DPH, včetně všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v E-shopu Prodávajícího. Informace o cenách uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

  4.2 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.  Původní cena znamená cenu zboží či služby, za niž předmětné zboží/službu Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na provozovaném E-shopu.

  4.3 V případě, že je předmětem objednávky zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a Kupní smlouva není uzavřena. Je-li Kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany Prodávajícího.

  4.4 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  a) platba v hotovosti při nákupu v provozovně Prodávajícího
  b) platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího 
  d) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
  e) platba na fakturu se splatností na účet Prodávajícího (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

  4.5 Zboží bude Kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na fakturu na účet Prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.

  4.6 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z Prodávajícího na Kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

  4.7 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

  5. Odstoupení od smlouvy

  5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  5.2 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat písemně na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@czech-server.cz .

  5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy podle odstavce 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5.4 Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

  5.5 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od vrácení zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený).

  5.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.7 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží Kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží Kupujícímu. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

  5.8 Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

  5.9 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (např. o 50% nižší cena, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic místo čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

  5.10 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  6. Dodací podmínky

  6.1 Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.2 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.3 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.4 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  6.5 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně (nejpozdeji do pěti pracovních dni od přijetí) oznámit e-mailem na adresu info@czech-server.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

  6.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

  6.7 Dodací lhůta je od 2-10 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. Zboží je zasíláno přepravní službou DPD. Cena a podmínky přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

  6.8 Osobně může Zboží převzít v provozovně Prodávajícího pouze Kupující, osoba k tomu pověřená Kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

  7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

  7.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

  7.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

  7.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  7.4 Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

  7.5 Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

  7.6 Délka záruční doby a stav zboží jsou uvedeny na E-shopu u každého zboží.

  7.7 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

  8. Ochrana osobních údajů

  8.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.

  8.2 Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Jedná se zejména o jméno a příjmení Kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

  8.3 Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy počínaje dnem odeslání objednávky a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

  8.4 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

  9. Informační oznámení

  9.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  10. Závěrečná ujednání

  10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  10.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

  10.3 Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

  10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  10.5 Kontaktní údaje Prodávajícího:

  ATICOM s.r.o.

  Bílá 2571/6 

  160 00 Praha 6-Dejvice

  IČO: 27944859 DIČ: CZ27944859

  Tel.: +420 - 245 019 027
  info@czech-server.cz 

  V Praze dne 28.7.2021