0
 
0

  Ochrana osobních údajů

  Zásady ochrany osobních údajů

  1. Základní ustanovení

  1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost ATICOM sro IČO: 27944859 se sídlem Bílá 2571/6, 160 00 Praha 6-Dejvice (dále jen: „správce“).

  1.2 Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Bílá 2571/6, 160 00 Praha 6-Dejvice
  email: info@czech-server.cz
  telefon: +420 245 019 027

  1.3 Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  1.4 Správce nejmenoval pověřence na ochranu osobních údajů.

  2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje , které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje potřebné k plnění smlouvy. 

  3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle či. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména k zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle či. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním za účelem poskytování přímého marketingu (zejména k zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle či. 1 písm. . a) GDPR ve spojení s § 7 ods. 2 zákona č . 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v  případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

  3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvného vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

  3.3 Za strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu článek 22 GDPR. 

  4. Doba uchovávání údajů

  4.1 Správce uchovává osobní údaje

  • během potřebný k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

  4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce vymaže osobní údaje.

  5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
  • zabezpečující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.

  5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

  6. Vaše práva

  6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte 

  • právo na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR, 
  • právo opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 16. 18 GDPR. < /li>
  • právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR. 
  • právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR a 
  • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. 
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v článku. III těchto podmínek.< /li>

  6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

  7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  6.1 Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  6.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

  6.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  8. Závěrečná ustanovení

  8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

  Tyto podmínky vstupují v platnost 25.5.2018.