0
 
0

  Reklamační řád

  Reklamační řád

  1. Obecná ujednání

  Reklamační řád popisuje postup jak uplatňovat práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „Reklamaci“) zboží zakoupeného u společnosti ATICOM s.r.o. (dále jen „Prodávající“).

  2. Záruky

  Lhůta pro uplatnění Reklamace u Prodávajícího je uvedena na dokladech o zakoupení, tj. dodacím listu resp. daňovém dokladu. Lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím

  3. Výluky

  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v těchto případech:

  1. nesprávnou instalací a užíváním
  2. provozními podmínkami
  3. nesprávnou údržbou
  4. zásahem kupujícího, včetně instalace neoriginálních firmware
  5. mechanickým poškozením
  6. elektrickým přepětím
  7. v důsledku vnější události

  4. Uplatnění reklamace

  Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího na adrese jeho sídla v pracovních dnech v čase 9-17 hod. Zásilka musí obsahovat:

  1. Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, pokud není ujednáno jinak)
  2. Nákupní doklad (daňový doklad nebo dodací list) případně reklamační protokol předem vystavený Prodávajícím.
  3. Popis závady
  4. Kontaktní údaje kupujícího, tj. zpáteční doručovací adresu, včetně e-mail adresy a tel. čísla osoby oprávněné zásilku převzít
  5. Hesla pro přístup do diagnostiky konfigurace BIOS

  5. Záloha dat

  Je-li předmětem reklamace systém, který obsahuje zařízení pro ukládání dat, Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou v systému uložena. Vytvoření zálohy dat zabezpečí Kupující před uplatněním reklamace. Pokud bude reklamace vyřízena výměnou zařízení pro ukládání dat, pak se původní zařízení nevrací.

  6. Vyřízení reklamace

  Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v sídle Prodávajícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
  Kupující je povinen zboží převzít do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován. Po této době je Prodávající oprávněn účtovat si skladné či zboží prodat. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
  Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu nákladů spojených s uplatněním svého práva a to do výše poštovného na zaslání zboží do sídla Prodávajícího z České republiky. O proplacení nákladů je nutné žádat nejpozději do 1 měsíce od vyřízení reklamace.
  Záruka zařízení se prodlužuje o dobu potřebnou na vyřízení reklamace.

   

  7. Závěrečná ustanovení

  Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

  Sídlo:

  ATICOM s.r.o.
  Bílá 2571/6
  160 00 Praha 6
  IČO: 27944859 DIČ: CZ27944859

  Reklamační řád pro prodej zboží od společnosti platný od 1.1. 2018